Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli to trzeba wiedzieć

  • Posted on: 23 November 2018
  • By: addmean
Inspektorzy transportu drogowego mają uprawnienia do dokonania kontroli nie tylko na drodze, lecz dodatkowo w siedzibie spedytora. W których sytuacjach? W których przypadkach transportu drogowego mogą dokonać inspekcji w siedzibie przedsiębiorstwa? Oprócz standardowych działań sprawdzających realizowanych w trakcie inspekcji drogowej inspektorzy transportu drogowego mają prawo w sprecyzowanych wypadkach uskutecznić inspekcję w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest głównie w razie stwierdzenia rażących przekroczeń przepisów, a także sprawdzenia, czy firma realizuje wymogi wypływające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1071/2009.

samochód dostawczy
Author: Mattox
Source: http://www.sxc.hu
Inspektor realizując swoje obowiązki ma między innymi prawo wstępu do auta, kontrolowania dokumentów, sprawdzania zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych, sprawdzania masy pojazdu. Żądać również może od przedsiębiorcy i jego pracobiorców pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, okazania zaświadczeń, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie informacji dostarczonych przez tachograf tachografu, to jest narzędzie oceniające m.in: czas pracy pojazdu.A za co najczęściej są karani kierowcy? Grzywnę możemy otrzymać za nieposiadanie w samochodzie wymaganych dokumentów, a może być ich całkiem sporo, na przykład wydruki z tachografów a także całe mnóstwo zezwoleń związanych z realizowanym transportem. Częstym wykroczeniem karanym przez ITD jest również nieprzestrzeganie reguł tyczących się maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy i nieprzestrzegania zasad dotyczących użytkowania tachografów.

rozwój usług logistycznych
Author: MBWA PR
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym kontrolerzy mają prawo wstępu na teren podmiotu realizującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń czy też siedzib, gdzie prowadzi on działalność czy przechowuje poświadczenia i inne nośniki danych wymagane przepisami. O zamierzanej inspekcji w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę minimalnie tydzień przed jej przeprowadzeniem. Inspekcja może być przeprowadzana jedynie w obecności przedsiębiorcy lub osoby na piśmie upełnomocnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.