Norma ISO 9001 w systemie administrowania jakością w organizacji.

  • Posted on: 16 November 2018
  • By: addmean
ISO 9001 jest to generalna norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Skierowana jest ona na pojęcie i zrealizowanie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, przekazanie danych z skuteczności procesów oraz ich ciągłe poprawianie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do podstawowych kryteriów normy ISO (przeczytaj więcej tutaj) 9001 należą m.in.: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,motywacja kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie ustawicznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).Wszystkie te wymagania są drobiazgowo zawarte w przedmiotowej normie i mają 8 zasad jakości:ukierunkowanie na klienta - pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;leadership - kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju; zaangażowanie ludzi - najcenniejszym dobrem przedsiębiorstwa są jego pracownicy; podejście procesowe - efektywność przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;całościowe podejście do zarządzania - administrowanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;stałe doskonalenie - celem przedsiębiorstwa jest permanentne doskonalenie tworzonych w niej procesów;racjonalne podejście do podejmowania decyzji - opiera się ono na logicznej tudzież intuicyjnej eksploracji wszelkich dostępnych informacji;obopólne korzyści w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie pozytywnych relacji z dostawcami towarów i usług stanowi dla przedsiębiorstwa gwarancję dobrej jakości.
Norma ISO 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym - prolog. Rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy, ma prawo ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Certyfikat zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca. ISO (link do strony) 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Globalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad 0,5 miliona.